Vài mô tả về người viết trong hải trình Trường Sa của một anh bạn nhà báo đi cùng chuyến tàu.
http://baophapluat.vn/V%C3%AC-bien-gioi-bien-dao-que-huong/ky-4-di-de-hieu-va-biet-them-ve-to-quoc-275347.html

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN